Legislație

Principalele acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei Comunei Dănciulești 

 1. Constitutia Romaniei
 2. Legea 195/2006 Legea-cadru a descentralizarii
 3. Legea 189/1999-republicata privind exercitarea intiativei legislative de catre cetateni Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ
 4. Ordonanta de urgenta 27/2003- modificata privind aprobarea tacita
 5. Legea 51/2006-republicata privind serviciile comunitare de utilitati publice Legea 188/1999-republicata privind statutul functionarilor publici
 6. Hotararea 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul
 7. Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
 8. Ordonanta 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
 9. Ordonanta 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 10. Legea 571/2003-Codul fiscal
 11. Legea 61/1991-republicata pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
 12. Legea 114/1996-modificata si completata-Legea locuintei
 13. Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 14. Legea 18/1991-republicata Legea fondului funciar
 15. Legea 1/2000pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Leqii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Leqii nr. 169/1997
 16. Legea 247/2005 privind reforma în domeniiie proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente*
 17. Legea 416/2001 privind venitul minim garantat
 18. Legea 448/2006-republicata privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 19. Legea 350/2006- Legea tinerilor
 20. Legea 50/1991-republicata privind autorizarea executărli lucrărilor de construcţii
 21. Ordonanta de Urgenta 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 22. Legea 273/2006 privind finantele publice locale
 23. Legea 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
 24. Legea 53, Codul Muncii
 25. OUG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare
 26. Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa, cu modificarile si completarile ulterioare
 27. Legea 16/1996-a Arhivelor Nationale
 28. Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice, a functiilor publice si in domeniul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei
 29. Legea 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice
 30. OG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale
 31. Legea 393/2004 privind Statutul alesilor Iocali
 32. OG 28/2008, privind registrul agricol, consolidata in 2009 Legea 114/1996, republicata, legea locuintei
 33. Legea asistentei sociale- nr 292/2011
 34. Legea 17/2000 privind asistenta persoanelor varstnice
 35. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului actualizata Legea 217/2010 privind prevenirea si combaterea violentei in familie
 36. Legea 60/1993, republicata, alocatia de stat pentru copii
 37. Legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familieie, actualizata
 38. OUG 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, actualizata Legea 416/2001 privind venitul minim garantat
 39. Hotarari ale Consiliului Local Dănciulești

http://legislatie.just.ro/

 

 Legislație