Viceprimar

ATRIBUȚIILE VICEPRIMARULUI conform Legii 215/2001- legea administrației publice locale

– atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
– coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;
– ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
– ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei și controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) -d), precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al unităţii administrativ-teritoriale;
– asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
– asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor;
– îndrumă si supraveghează activitatea de paza de pe raza comunei Drăgușeni, ordinea si linistea publica;
– îndrumă, coordonează si controlează activitatea din piata, târguri si oboare, controleaza igena si salubritatea locurilor si localurilor publice, ia masuri pentru buna functionare a acestora;
– răspunde de salubrizarea localitatii, iluminat public, protectia si refacerea mediului;
– răspunde de activitatile culturale, tineretului si sportive;
– răspunde si exercita activitatile in vederea asocierii cu alte persoane juridice, îndruma activitatea asociatiilor locale si intercomunitare;
– coordoneaza activitatea compartimentului administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei (guard, șofer si șef Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta);
– atributii în executarea prevederilor din Legea nr.416 /2001 privind venitul minim garantat, actualizată;
– alte atributii încredintate de primar sau consiliul local.